фаќање

catching, capture, grasping
petting
* * *
petting

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • авицептологија — (лат avis птица, сарio фати/ фаќа, грч logia наука) вештина за фаќање птици …   Macedonian dictionary

 • корзар — (шп. corsario) 1. морски разбојник, пират 2. пиратски брод 3. вооружен брод за фаќање на непријателски трговски бродови …   Macedonian dictionary

 • кохерер — (лат. cohaere сврзан е, поврзан е) направа за фаќање на електромагнетни бранови во безжичната телеграфија …   Macedonian dictionary

 • музолепсија — (грч. musa, lepsis фаќање) обземеност од музите, поетска инспирација, одушевување за уметноста …   Macedonian dictionary

 • невролептик — (грч. neuron, lepsis фаќање) мед. медицинско средство за смирување на нервите …   Macedonian dictionary

 • пеленгира — (хол.) 1. мор. го одредува аголот меѓу правецот на иглата на компасот и правецот на видливиот предмет 2. го одредува со радиопеленгатор местото каде што се наоѓа емисионата радиостаница 3. го одредува местото на изворот на звуци со помош на… …   Macedonian dictionary

 • персекуција — (лат. persecutio) 1. прогонување, гонење, потера, ловење, фаќање 2. мачење, додевање, вознемирување, шиканирање 3. потерница …   Macedonian dictionary

 • радула — (лат. radula) 1. зоол. назабен дел од устата кај главоногите животни служи за фаќање и ситнење на храна 2. бот. вид мов, лишај (на растенија) …   Macedonian dictionary

 • рекуператор — (лат. recuperator) тех. уред за фаќање на корисните состојки што се наоѓаат во отпадоците од производството заради нивно повторно искористување рекуператор на топлина уред со чија помош топлината што излегува со огревните гасови повторно се… …   Macedonian dictionary

 • рекуперација — (лат. recuperatio) 1. тех. а) фаќање и искористување на споредните производи; 6) повторно добивање на материите што се трошат во технолошките процеси 2. закрепнување (на пр., по болест, од исцрпеност и сл.) 3. враќање на финансиската моќ или… …   Macedonian dictionary

 • родео — (шп. rodeo штала, обор) 1. натпреварување во каубојски вештини (на пр., во јавање нескротени коњи, фаќање на добиток со ласо и др.) 2. собирање на добиток во стада 3. фиг. натпреварување во вештина на управување со мотоцикл, особено со изведување …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.